Regulamin świadczenia usług

Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( z późn. zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.

 1. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Przewoźnik – firma BUSEM DO CELU – Tadeusz Sulich, z siedzibą w Falentach Nowych, ul. Falencka 4b, 05-090 Raszyn, NIP: 522-106-72-93, wykonująca przewóz pasażerów.
  2. Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu firmy BUSEM DO CELU na podstawie uiszczonej kwoty za przejazd/zapłaconego biletu.
  3. Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do pojazdu.
 1. PRZEWOŹNIK
  1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce, o ile miejsce to znajduje się na drodze utwardzonej a dojazd, zatrzymanie i postój środka transportu jest możliwy bez naruszania prawa o ruchu drogowym i innych przepisów prawa właściwych dla tego miejsca.
  2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został wyznaczony. Z uwagi jednak na specyfikę działalności Przewoźnika (przewozy Door to Door) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
  3. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np.zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich skutki.
  4. O ile nie umówiono się inaczej, Przewoźnik jest zobowiązany, w miarę możliwości, do telefonicznego poinformowania każdego Pasażera o dokładnej godzinie przyjazdu środka transportu na miejsce jego początku podróży, z wyprzedzeniem 5 – 30 minut.
  5. Przewoźnik dołoży starań aby zapewnić Pasażerom odpowiednią ilość przerw w podróży mając na uwadze komfort podróżowania, potrzeby Pasażerów i bezpieczeństwo, w tym czas pracy i zmęczenie kierowcy (kierowców). Aby zbytnio nie wydłużać czasu podróży, kierowca może odmówić Pasażerom robienia częstszych przerw niż co 1,5 godziny jazdy chyba że dodatkowa przerwa w podróży jest konieczna ze względów zdrowotnych lub innych ważnych przyczyn.
  6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu lub jego kontynuacji bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
   • w przypadku zapłacenia za przejazd z góry przelewem lub zakupu biletu za pośrednictwem portalu e-podróżnik: Nie stawi się w umówionym miejscu początku swojej podróży o ustalonej godzinie i nie nawiąże z Przewoźnikiem kontaktu telefonicznego (w tym: nie będzie odbierał telefonu, oraz będzie miał wyłączony telefon lub jego telefon będzie „poza zasięgiem”) i nie odpowie na wysłaną na jego nr telefonu informację SMS w ciągu 5 minut, lub Przewoźnik zostanie poinformowany że Pasażer spóźni się o więcej niż 15 minut. W takiej sytuacji pojazd Przewoźnika po odczekaniu 10 minut ruszy w dalszą trasę bez Pasażera który miał wsiąść w tym miejscu
   • w przypadku braku dokonania zapłaty za przejazd z góry na minimum 8 godzin przed odjazdem: Nie nawiąże z Przewoźnikiem kontaktu telefonicznego (w tym: nie będzie odbierał telefonu, będzie miał wyłączony telefon lub jego telefon będzie „poza zasięgiem”) na minimum 3 godziny przed odjazdem z miejsca początku jego podróży i nie odpowie na wysłaną na jego nr telefonu informację SMS w ciągu 5 minut. W takiej sytuacji pojazd Przewoźnika nie przyjedzie po tego Pasażera, a Przewoźnik uzna rezerwację za odwołaną.
   • Znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
   • Zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu lub uciążliwy dla współpasażerów.
   • W trakcie podróży: spożywa alkohol, pali papierosy w pojeździe, niszczy mienie innych pasażerów bądź wyposażenie pojazdu lub zanieczyszcza pojazd.
   • Nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź nie został wpuszczony do kraju przez stosowne organy władz któregokolwiek państwa tranzytowego lub docelowego.
   • Przewozi towary, których przewóz przez granicę państwa jest zakazany odrębnymi przepisami lub które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i spowodują opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy lub w czasie kontroli przez policję lub służby celne o więcej niż 30 minut.
   • Zostanie zatrzymany przez policję lub inne służby któregokolwiek z państw na czas dłuższy niż 30 minut.
   • Nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu.
  7. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnego lub niedokładnego adresu przez Pasażera.
  8. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe w razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu.
  9. W środku transportu Przewoźnika obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania e-papierosów i spożywania napojów alkoholowych.
  10. Przewóz zwierząt środkiem transportu Przewoźnika jest możliwy po uzyskaniu zgody Przewoźnika. Zwierzę / zwierzęta mogą być przewożone wyłącznie przez właściciela, przy spełnieniu warunków określonych odrębnymi przepisami prawa wszystkich państw, przez których terytorium przebiega trasa przejazdu, zwłaszcza w odniesieniu do posiadania odpowiednich dokumentów (paszportów), szczepień i zabezpieczenia zwierzętom odpowiedniego komfortu oraz dostępu do wody i jedzenia.
  11. W przypadku gdy w czasie przejazdu, przewożone zwierzę zacznie być agresywne lub uciążliwe lub powodować istotny dyskomfort innym Pasażerom, kierowca środka transportu Przewoźnika zastrzega sobie prawo odmowy dalszego transportu takiego zwierzęcia, co może wiązać się z koniecznością opuszczenia pojazdu przez zwierzę wraz z właścicielem.
 2. PASAŻER
  1. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do przekroczenia granicy oraz wszelkie inne wymagane dokumenty i zaświadczenia niezbędne do odbycia podróży.
  2. Pasażer powinien być pod adresem początku swojej podróży na 15 minut przed ustaloną z Przewoźnikiem godziną wyjazdu.
  3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:
   • Podania Przewoźnikowi dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy w odniesieniu do miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży.
   • Punktualnego stawienia sie wraz z bagażem w umówionym miejscu odjazdu dostarczając cały bagaż na odległość minimum 2 metrów od pojazdu.
   • Umożliwienia kontaktu telefonicznego z Przewoźnikiem w ciągu 24 godzin poprzedzających planowany termin odjazdu.
   • Stosowania się do poleceń kierowcy podczas przejazdu.
   • Okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów.
   • W przypadku podróży z dzieckiem do 12 roku życia lub wzroście poniżej 150 cm do zapewnienia na czas podróży odpowiedniego do wzrostu i wagi dziecka fotelika lub innego urządzenia przytrzymującego oraz do stałego nadzoru nad prawidłowością zamocowania dziecka pasem bezpieczeństwa w foteliku przez cały czas podróży.
   • Posiadania zapiętych pasów bezpieczeństwa w pojeździe podczas jazdy samochodu, a w przypadku nie zapięcia pasów bezpieczeństwa do pokrycia kosztów mandatu nałożonego z tego tytułu także wtedy gdy policja nałożyła ten mandat (na zasadzie solidarnej odpowiedzialności) na kierowcę.
   • Oznaczenia swojego bagażu poprzez umieszczenie w widocznym miejscu takich danych jak imię, nazwisko, numer telefonu i adres zamieszkania.
   • Sprawdzenia przy wysiadaniu z pojazdu w miejscu docelowym czy zabrał ze sobą wszystkie bagaże i rzeczy osobiste. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże i inne rzeczy Pasażera pozostawione przez niego w środku transportu po odbyciu podróży. Pasażer który zapomniał zabrać swoją rzecz ze środka transportu po odbyciu podróży winien niezwłocznie skontaktować się z Przewoźnikiem i uzgodnić sposób odbioru tych rzeczy.
   • Uzyskania od Przewoźnika potwierdzenia że w środku transportu nie będą przewożone zwierzęta lub przedmioty z którymi Pasażer nie chce lub nie może przebywać w środku transportu np ze względów zdrowotnych (alergie itp. )
   • Jeśli bezpośredni dojazd lub zatrzymanie pojazdu w miejscu wsiadania lub wysiadania Pasażera jest objęte ograniczeniami lub koniecznością wniesienia opłaty, do poinformowania Przewoźnika o tym fakcie przy dokonywaniu rezerwacji.
  4. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej:
   • Dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły nie jest rodzicem bądź prawnym opiekunem, konieczne jest posiadanie przez niego „Upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisanego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych.
   • Osoby w wieku od 12 do 18 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych.
  5. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego przez kierowcę czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
  6. Przewoźnik oświadcza, iż w czasie podróży Pasażer objęty jest „ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów” w ramach ubezpieczenia pojazdu. Przewoźnik zobowiązuje się na prośbę pasażera udostępnić Ogólne warunki i sumę ubezpieczenia. W przypadku zaistnienia szkody Pasażer zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Przewoźnika, a Przewoźnik zobowiązuje się do udzielenia Pasażerowi informacji niezbędnych do ubiegania się o odszkodowanie.
  7. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym współpasażerom.
  8. W okresie od 26.03.2020 aż do odwołania, ze względu na pandemię koronawirusa, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pasażerów i kierowców, pasażerowie muszą spełniać następujące warunki:
   1. Brak widocznych objawów przeziębienia / grypy
   2. Brak podwyższonej temperatury ciała – max 37,1 st. Celsjusza – kierowca będzie mierzył wszystkim temperaturę przed wejściem do busa.
   3. Przez cały czas przebywania w busie wszyscy muszą mieć założoną maseczkę na twarzy ( należy się zaopatrzyć w nią przed podróżą – w razie braku możliwości prosimy o informację)
   4. Przed każdym wejściem do busa, każdy musi odkazić sobie ręce żelem/płynem odkażającym.
   5. Tych samych reguł będzie przestrzegał kierowca.
   6. Ze względu na możliwość wydłużenia się czasu podróży ( korki przed granicą ) zalecamy zabranie ze sobą nieco więcej jedzenia i napojów.
 3. BAGAŻ.
  1. Pasażer ma prawo w ramach ceny zakupionego biletu i bez wcześniejszego uzgodnienia z Przewoźnikiem do przewozu maksymalnie 2 sztuk bagażu zgodnie z poniższymi wytycznymi:
   • jednej sztuki bagażu podstawowego o wadze do 28 kg, którego najdłuższy bok nie przekracza długości 50 cm, przewożonego w bagażniku, oraz
   • jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg.
  2. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, lub w bezpośrednim sąsiedztwie swojego fotela w sposób nie utrudniający swobody podróży pozostałym pasażerom.
  3. Bagaż przekraczający podane w punkcie 4.1 parametry będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony po wcześniejszym uzyskaniu zgody Przewoźnika. Za transport bagażu dodatkowego Przewoźnik może zażądać dodatkowej opłaty. Wysokość opłaty za dodatkowy bagaż uzgadnia się z Przewoźnikiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a odstępstwa w tym zakresie nie zostały wcześniej z nim uzgodnione telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
  5. Zabrania się przewozu w bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody.
  6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza bagażnikiem.
  7. Każda sztuka bagażu przewożona w bagażniku powinna być wyraźnie oznakowana przez Pasażera trwałą przewieszką lub naklejką z podanym imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu i adresem zamieszkania. Kierowca pojazdu może sprawdzić zgodność podanych danych z dokumentem tożsamości Pasażera.
  8. Bagaż nie opisany i którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać otworzony przez kierowcę, sprawdzona zawartość i jeśli kierowca pojazdu uzna to za konieczne usunięty z pojazdu. W takiej sytuacji właściciel tego bagażu zrzeka się z dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika za utratę bagażu.
  9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów znajdujących się wewnątrz bagażu.
  10. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych.
 4. UMOWA PRZEWOZU.
  1. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie uiszczenia opłaty za przewóz.
  2. Opłatę za przejazd należy uiścić przed rozpoczęciem podróży. Płatności można dokonać przelewem na konto bankowe Przewoźnika lub za pośrednictwem portalu e-podroznik.pl lub w siedzibie Przewoźnika bądź bezpośrednio u kierowcy.
  3. W momencie uiszczenia opłaty Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.
  4. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia „door to door” (od drzwi do drzwi) nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Harmonogram przejazdu ustalany jest indywidualnie dla każdego przejazdu na podstawie potwierdzonych rezerwacji. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany wcześniej ustalonego harmonogramu i trasy przejazdu zarówno przed jak i w trakcie przejazdu. Przewoźnik dołoży wszelkich starań aby Pasażer został poinformowany niezwłocznie o istotnych dla niego zmianach w harmonogramie przejazdu.
  5. Rezerwacji miejsc w dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.
  6. Rezerwacje można dokonać telefonicznie, za pomocą portalu e-podróżnik, SMS i pocztą elektroniczną, przy czym rezerwacje telefoniczne wymagają potwierdzenia SMS lub pocztą elektroniczną. Rezerwacja i potwierdzenie rezerwacji telefonicznej przesłana w SMS lub pocztą elektroniczną winna zawierać datę przejazdu, ilość rezerwowanych miejsc, dokładny adres początku i końca podróży. Rezerwacja dokonana telefonicznie, SMSem lub pocztą elektroniczną jest ważna po potwierdzeniu jej przez Przewoźnika.
  7. W sytuacjach o których mowa w ust. 2.6, uznaje się że umowa przewozu została zerwana z winy Pasażera i Pasażerowi nie przysługuje zwrot zapłaconej Przewoźnikowi ceny za przejazd ani inne roszczenia z tytułu lub będące konsekwencją nie wykonania przewozu.
 5. REKLAMACJE
  1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną.
  2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
   • opisanie zaistniałych okoliczności,
   • opisanie wnoszonych zastrzeżeń,
   • opisanie ewentualnie doznanych szkód i związanych z tym roszczeń.
  3. Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.
  4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko wchwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
  5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
  6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
  7. W przypadku utraty lub zniszczenia bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania z tego tytułu nie może przekroczyć 500,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 500,00PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie:
   • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( z późn. zmianami).
   • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( z późn. zmianami).